Rynek medyczny

Centrum Zamówień Publicznych sp. z o. o. dysponuje zespołem zajmującym się doradztwem dotyczącym aspektów prawa farmaceutycznego oraz przepisów z zakresu wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Nasi eksperci i współpracownicy mają wieloletnie doświadczenie, zdobyte w Instytucie Leków, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w grupach roboczych Komisji Europejskiej, w zakresie procedur i wymagań zarówno formalnych jak i merytorycznych dopuszczenia do obrotu i obrotu produktami leczniczymi, wprowadzenia do obrotu i do używania wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Powyższa wiedza w połączeniu ze znajomością Prawa zamówień publicznych zapewnia doradztwo w postępowaniach o zamówienie publiczne organizowanych przez jednostki ochrony zdrowia na dostawę leków, środków do dezynfekcji, czy wyrobów medycznych.

Obszar działalności CZP sp. z o. o. w zakresie dotyczącym leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych obejmuje:

  • doradztwo w zakresie normatywnych oraz merytorycznych zasad dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych i produktów biobójczych
  • doradztwo w zakresie normatywnych zasad obrotu produktami leczniczymi, w tym zagadnień związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa produktu leczniczego, reklamą produktów leczniczych, importem równoległym produktów leczniczych
  • doradztwo w zakresie normatywnych i merytorycznych zasad prowadzenia badań klinicznych
  • pomoc prawną oraz merytoryczną w przedmiocie uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego i produktu biobójczego, zmian po rejestracji produktu leczniczego i produktu biobójczego, uzyskania zezwolenia na wytwarzanie, uzyskania zezwolenia na import
  • doradztwo w zakresie reklamy produktów leczniczych
  • doradztwo wykonawcom w zakresie przygotowania przez nich oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków, środków do dezynfekcji lub wyrobów medycznych
  • doradztwo jednostkom ochrony zdrowia w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności opisu warunków udziału w postępowaniu i zasad oceny ofert oraz sporządzanie ekspertyz i analiz w zakresie badania i oceny ofert.